Adatvédelmi tájékoztató!

 

Társaságunk az Ön személyes adatait
a)
az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minde
n esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög-
zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b)
egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre
külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c)
illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,
vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk
működte-
tése, fejlesztése és biztonsága.

2.
Kik vagyunk?

IRON GLASS Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság


A
Társaságunk székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 9.
A
Társaságunk telephelye: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 9.
A
Társaságunk honlapja: www.ablakpaletta.hu
K
apcsolattartás: info@ablakpaletta.hu
Tel: +36 20 222 4412

Postacímünk: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 9.

Adószámunk
: 20982377241
Cégjegyzékszámunk
: 01 06 740756
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére /

Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége
(email cím):
info@ablakpaletta.hu

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:
Rackforest Kft., info@rackforest.comDirekt marketing
és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:
NÉV
CÍM TEVÉKENYSÉG
IT szolgáltatás
tárhely szolgáltatás
adatbázis karbantartás és
feldolgozás, riportok készítése

direkt marketing
Amennyiben
az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoz-
tató
nkban.
Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység

megnevezése és az

adatkezelés célja

Jogalap
Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartási
szám

Honlap látogatása

Cél
a honlap rendelte-
tésszerű és színvonalas

működésének biztos
í-
tása,

a szolgáltatásaink m
i-
nőségének ellenőrzése

és javítása,

a rosszindulatú, we
b-
oldalunkat támadó

látogatók beazonos
í-
tás,

a látogatottság mér
é-
sére,

statisztikai célok

Társaságunk

jogos érdek
e
IP cím

a látogatás id
ő-
pontja

a meglátogatott

aloldalak adatai,

az Ön által has
z-
nált operációs

rendszer és
n-
gésző típusa

1
hónap
Regisztráció
a honla-
pon

hozzájárulás
vezetéknév, ke-
resztnév

a regisztráció

törléséig, ille
t-
ve
a hozzájá-

 

Cél a látogatóinknak
teljesebb felhasználói

élmény nyújtása

értesítés üzemszüne
t-
ről, társaságunk elé
r-
hetőségének módos
u-
lásáról, stb.

születési időpont

(16 vagy 18 életév

betöltésének ig
a-
zolásához)

e
mail cím
r
ulás visszavo-
násáig

Hírlevél szolgáltatás

Cél:
kapcsolattartás,
Önt új akciókról, új

termékeinkről értesí
t-
jük

hozzájárulás
teljes név,
születési időpont

(16 vagy 18 életév

betöltésének ig
a-
zolásához)

e
mail cím
egyéb, nem köt
e-
lezően megada
n-
adatok, pl. ér-
deklődési kör, la
k-
hely, stb
.
hírlevélről

történő leira
t-
kozásig

Direkt marketing szol-
gáltatás

az Ön vásárlói szokása-
inak elemzése alapján

személyre szabott
ajánlatokat készítünk
és küldünk,

üzletszerzési célból
Önt megkeressük,

az általunk forgalma-
zott termékekről és
szolgáltatásokról tájé-
koztatókat küldünk.

hozzájárulás
teljes név,
születési időpont
(16 vagy 18 életév
betöltésének iga-
zolásához)

email cím,

telefonszám (nem
kötelező)

egyéb, nem köte-
lezően megadan-
dó adatok, pl. ér-
deklődési kör, lak-
hely, stb

direkt marke-
ting szolgálta-
tásról leiratko-
zásig

Ügyintézés, panasz

észrevételre, panaszra
válaszadás


jogi kötele-
zettség

teljes név
email cím
telefonszám
levelezési cím
5 évig

 

egyéb személyes
üzenet

Nyereményjáték

Cél: a Társaság üzlet-
menetének pozitív

irányba befolyásolása

figyelemfelhívással és

értékes nyeremények

kisorso
lásával
vásárlók elégedettsé-
gének növelése


hozzájárulás

jogi kötel
e-
zettség

a nyereményjáté
k-
tól függően:

teljes név
email cím
telefonszám
lakcím
résztvevők
esetében a

játék befejez
é-
séig

nyertesek
esetében 8

évig


A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bej
e-
lentkezni
szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.
A regisztráció illetve
marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes
adatokat
nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a
moveinvestkft@gmail.com email, illetve
postacímen kérh
et további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (leg-
feljebb azonban 1 hónapon belül)
megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
3.
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie
k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek
az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön
internetes böngészője menti le és tárolja el.
A leggyakrabban használt internetes böngészők
(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését

és használatát, az viszont
már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze-
k
et visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja
törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájéko
z-
tatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk
az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesíté-
si, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő mun-
kamenet-sütik, valamint a felhasználóközpontú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az
Ön hozzájárulását.

 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harma-
dik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha
sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus
Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer
sütik

nem igényel
a webes alkalmazás
tűzfalának session
sütije, amely a ke-
reszthivatkozások
elleni visszaélés
megelőzésére szol-
gál

honlap működé-
sének biztosítása

böngésző
session vége

nyomkövető
süti

igényel
személyre szabás-
hoz

Ön beállításai-
nak megjegyezé-
se

szolgáltatásunk
hatékonyságának
növelése

….. nap

nyomkövető
süti

(harmadik
féltől szár-
mazó)

nem igényel

új sessionök és
látogatók azonosí-
tására, a Google
Analytics webes
nyomkövető szol-
gáltatás ment le

a weboldal láto-
gatása során
harmadik szemé-
lyek (pl. Google)
szolgáltatásaihoz
kapcsolódik

…. perc

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt

https://www.google.com/policies/technologies/types/
, az adatvédelemről pedig itt
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
olvashat
4.
Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
A személyes
adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár-
sas
águnkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan
ügyeljen
azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helyte-
len, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a
szolgáltatásaink igénybevételének.

 
 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmez-
zük
, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön
az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
a regisztráció törlésével,
az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználá-
sához való hozzájárulás
visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A
hozzájárulás visszavonásának regisztrálását technikai okokból napos határidővel
vállaljuk
, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
érdekei
nk érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is ke-
zelhet
ünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatón
k bűncselek-
ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának

megszüntetésével egyidejű
leg adatait haladéktalanul töröljük, illetve szükség esetén
megőrizzük
azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatá-
sának időtartama alatt.

5.
Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön
a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing
regisztráció
felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka
egyértelmű kinyilvánítá
sával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait
marketing célokra is felhasználhassuk.
Ebben az esetben a hozzájárulás visszavonásáig az
Ön
adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére rek-
lám
és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírle-
velet továbbít
unk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulásá
t a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön
külön is megadhatja
illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt

marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzáj
árulás visszavonását nem értelmezzük
egyúttal a
honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van?
mit és milyen alapon őrzünk meg
, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások
esetében minden hozzájárulás egy a
dott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre
jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

A
z egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását technikai
okokból
… napos határidővel vállaljuk.
6.
Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

 

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit kü-
lön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a

honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

7.
Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak
jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol-
gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy
ne használhassák
az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. T
ovábbi információ a 2.
pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl.
rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabad
ság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke-
zésre bocsátása miatt megkereshetik
Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell
, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen-
gedhetetlenül szükséges
mértékben.
Társaságunk
adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és
munkavállalói
előre meghatározott mértékben titoktartási kötelezettség terhe mellett
jogosultak
az Ön személyes adatait megismerni.
A
z Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz-
tosítjuk
az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve ny
ilvánosságra hozataltól és bármilyen
egyéb jo
gosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munk
a-
vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel

elzárv
a tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó
szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli

adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Tár
saságunk
mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a

weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget

vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírá
sokat tartunk be
az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze

meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senk
ivel se ossza meg.
8.
Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön
az adatkezelésről
tájékoztatást kérhet,
kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 

tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a köte-
lező adatkezelés kivételével)
,
bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes
rendje.html).
Felügyelő Hatós
ág: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 3911400
Fax: +36 (1) 3911410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg-
bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

adatairól,
azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-
pontjairól,

az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé-
g
ükről,
adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-
előzésükre tett i
ntézkedéseinkről, továbbá
az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím-
zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban
1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk.
Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat
jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást
csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, vala-
mint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben
az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő
10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy az
Ön
hozzájárulásával elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk
Önt
a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj-
tásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon be-
l) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk,
hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tilta-

 
 

kozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekei-
vel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé-
nyesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért
egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjá-
tól számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá-
lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is for-
dulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse
meg Társaságunkat.

9.
Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
(Info tv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)

10.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amel
y-
ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

közzététele
a ……….. (tarsasag.hu/adatkezeles) ………. weboldalon történik